Eigen vertaling – 2

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, Tulips & Chimneys (1922) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

ORIENTALE

I

i spoke to thee
with a
smile and thou didst not
answer
thy mouth is as
a
chord of crimson music
           Come hither
O thou,is life not a smile?

i spoke to thee with
a
song and thou
didst not
listen
thine eyes are as a vase
of divine silence
       Come hither
O thou,is life not a song?

i spoke
to thee with a
soul and
thou didst not
wonder
thy face is as a dream locked
in white fragrance
        Come hither
O thou,is life not love?

i speak to
thee with a
sword
and thou art silent
thy breast is as a tomb
softer than flowers
         Come hither
O thou,is love not death?

  • eerste gedicht van de cyclus ‘Orientale’ – Frans, in het Engels ‘oriental‘ – oriëntaals, oosters
  • 4 strofen van 7 regels – volledig symmetrisch opgebouwd
  • de voorlaatste regel van elke strofe steeds inspringend ter hoogte van het einde van de vorige regel, steeds dezelfde twee woorden – een (dringend) verzoek
  • de laatste regel van elke strofe steeds een vraag met dezelfde zinsstructuur
  • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
  • antoniemen: speak, song vs silence
  • hyponiemen: mouth, eyes, face, breast (lichaam)
  • voornaamwoorden: i en thy – tweemaal ongewoon: i met kleine letter – de nadruk ligt niet op het ik, te meer dat de aangesprokene niet met you wordt aangesproken maar met de archaïsche beleefdheidvorm thy
  • volgorde van de strofen aangepast aan de (vermeende) reactie van de aangesprokene: mouth, music > song; divine silence > soul; locked > sword
  • originele metaforen voor mouth (a chord of music), eyes (a vase), face (a fragrance) en breast (a tomb)

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra

Volgende gedicht

3
’there is a’

°°°
Inhoudsopgave