Eigen vertaling – 10

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 95 poems (1958) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

in time of daffodils(who know
the goal of living is to grow)
forgetting why, remember how

in time of lilacs who proclaim
the aim of waking is to dream,
remember so(forgetting seem)

in time of roses(who amaze
our now and here with paradise)
forgetting if,remember yes

in time of all sweet things beyond
whatever mind may comprehend,
remember seek(forgetting find)

and in a mystery to be
(when time from time shall set us free)
forgetting me, remember me

  • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
  • afwijkende interpunctie: geen hoofdletters, geen punten (wel komma’s), geen spatie voor een haakje
  • vijf strofen van drie regels (terzines), soms met eindrijm.
  • elke regel telt acht lettergrepen met een regelmatige afwisseling van onbeklemtoonde en beklemtoonde lettergrepen: telkens 4 jamben.
  • onderstreept: klankherhalingen (rijm): assonanties, alliteraties …
  • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
  • cursief: synoniemen
  • hyponiemen: daffodils, lilacs, roses (bloemen)
  • personificatie: de drie bloemsoorten worden gevolgd door het betr. vn. who – grammaticaal verwacht je that
  • de bloemen staan geordend volgens bloeiperiode: narcissen in februari, maart; seringen in mei, juni; rozen vanaf juni blijven ze de hele zomer bloeien. De ‘sweet things’ verwijzen misschien (ook) naar fruit en dus naar de oogstmaanden augustus, september.

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra

Het gedicht zou kunnen geïnspireerd zijn op ‘Song (When I am dead my dearest)‘ van Christina Rossetti – bron: Michael Webster

Volgende gedicht

11
‘i love you much(most beautiful darling’

°°°
Inhoudsopgave