Eigen vertaling – 8

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, 50 poems (1940) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

love is more thicker than forget
more thinner than recall
more seldom than a wave is wet
more frequent than to fail

it is most mad and moonly
and less it shall unbe
than all the sea which only
is deeper than the sea

love is less always than to win
less never than alive
less bigger than the least begin
less littler than forgive

it is most sane and sunly
and more it cannot die
than all the sky which only
is higher than the sky

 • het gedicht heeft geen (verwachte?) titel
 • vier strofen van vier regels (kwatrijnen)
 • de eerste en derde, tweede en vierde regel van elk kwatrijn zijn even lang: resp. 8 (of 7) en 6 lettergrepen. Ze hebben gekruist eindrijm (abab).
 • het metrum is jambisch – met uitzondering van de eerste regel, die is telkens:
  trochee/spondee/jambe/jambe (- u/- -/u -/u -)
 • onderstreept: klankherhalingen (rijm): assonanties, alliteraties …
 • geen hoofdletters, geen punt – niet op het einde van een strofe, en niet op het einde van het gedicht.
 • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
 • cursief: antoniemen
 • neologismen (moonly, sunly, unbe)
 • grammaticale ‘fouten’:
  more thicker than (’thicker than’), more thinner than (’thinner than’);
  most mad (’the maddest’)
  less bigger (‘less big’), less littler (‘less little’)
  than + verb (than forget, than to fail etc.)
 • een opeenstapeling van originele beeldspraak

met dank aan: Huang Yuqi in International Journal of Arts and Social Science
en Azam Esmaeil in The Journal of the E. E. Cummings Society

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Extra


Volgende gedicht

9
‘yes is a pleasant country:’

°°°
Inhoudsopgave