Eigen vertaling – 1

E.E. Cummings, 15 zinnelijke gedichten

E.E. Cummings (1894 – 1962)

_ _ _

© E.E. Cummings, (nagelaten gedichten, The Harvard Years 1911 – 1916) – archive.org

Opvallende taalelementen
foregrounding: parallellisme en deviatie

What is thy mouth to me?
A cup of sorrowful incense,
A tree of keen leaves,
An eager high ship,
A quiver of superb arrows.

What is thy breast to me?
A flower of new prayer,
A poem of firm light,
A well of cool birds,
A drawn bow trembling.

What is thy body to me?
A theatre of perfect silence,
A chariot of red speed;
And O, the dim feet
Of white-maned desires!

 • gedicht zonder (verwachte) titel
 • 3 strofen van 5 regels – symmetrisch opgebouwd
  • eerste vers een syntactisch gelijkluidende vraag
  • tweede tot vijfde regel – het antwoord: een opeenstapeling van originele metaforen, met veelal een opvallend syntactisch patroon: lidwoord + zelfstandig naamwoord + of + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord
  • enkel de twee laatste regels van de derde strofe hebben een compleet andere structuur
 • in vetjes: herhaling van woorden (soms anaforen)
 • onderstreept: klankherhalingen (er is geen eindrijm)
 • hyponiemen: mouth, breast – hyperoniem: body; incense, prayer (‘ritueel’) poem (’tekst’); quiver, arrows, bow; chariot, speed, feet (van paarden), (white-)maned;
 • elk vers begint met een hoofdletter, ook al eindigt het vorige vers met een komma of puntkomma
 • een enkel enjambement: And O, the dim feet / Of white-maned desires!
 • voornaamwoorden: er wordt niet verwezen naar de aangesprokene niet met ‘your’ aangesproken maar met de archaïsche beleefdheidvorm thy

Door het gebruik van ongewone taalvormen doorbreekt literatuur het routinegedrag van de lezer: alledaagse opvattingen en perspectieven worden vervangen door nieuwe en verrassende inzichten en gewaarwordingen. Aan de lezer om die te ontdekken.

Volgende gedicht

2
‘i spoke to thee’

°°°
Inhoudsopgave